Bezinningen

Een bezinning.
Een begeleiding als een leuning langs de trap.
Hou je je er aan vast dan stopt het proces.

Een bezinning.
Richtsnoer en oriëntatie.
Op zoek naar het wezenlijke van het mens-zijn.
Het stil worden van het ego.
Luisteren naar de stem van de ziel.

 

Gevangen in ons denken, hoe kunnen we ons bevrijden

Online bezinning met muziek

Gedachten zijn scheppingen van het menselijke denkvermogen. Ze lijken zich vaak te gedragen alsof het zelfstandige wezens zijn en vragen steeds om voeding, namelijk onze aandacht. Soms zijn we er ons een tijdje onbewust van, maar vroeg of laat komen ze onverwacht weer terug. Zo bewegen onze gedachten zich in een kringloop van steeds dezelfde gedachten. We komen er niet los van.Deze bezinning gaat dieper in op hoe we ons vrij kunnen maken van deze kringloop.
 

Als je deze bezinning wilt beluisteren, kun je op deze link klikken

Lees alles

14 Bewustzijn

In deze bezinning willen wij met u spreken over het bewustzijn van de persoonlijkheiden het bewustzijn van de Goddelijke Zielenkern in het hart. Bewustzijn is leven. Alles wat leeft heeft bewustzijn. Leven en bewustzijn bepalen elkaar.

Lees meer ...

11 De innerlijke Christus

Het feit dat u naar  deze site toe gekomen bent, kan er op wijzen, dat u de stilte zoekt. Wellicht wilt in de rust van deze ruimte, tijd nemen om de waarden en verborgenheden van het leven te overdenken.Het kan zijn dat u  bewogen wordt door het wonder van het leven,de ademende, denkende mens, en dat u verwacht dat er iets waardevols aan uw leven ten grondslag ligt.

Lees meer ...

10 Identiteit

Deze keer willen wij de verwerkelijking van onze ware identiteit, aan de hand van het gedachtegoed van de wijsgeer Lau Tze, als uitgangspunt voor onze bezinning nemen.

Lees meer ...

9 De innerlijke beleving van de jaarfeesten

Reeds vele miljoenen jaren gaat de mensheid door  diepe ervaringen heen, teneinde opníeuw een reis te kunnen aanvangen. Het uiteindelijke doel van dié  reis is, de terugkeer tot het goddelijke geestveld, dat is het oorspronkelijke levensveld van de mens. Reeds miljoenen jaren wordt  vanuit dit geestveld gepoogd, de mensheid te bewegen haar hoge roeping te vervullen, namelijk: het bewerkstelligen van transfiguratie die het levensstelsel geschikt  maakt voor opname in het goddelijke geestveld. De mogelijkheid daartoe is organisch in elk mens aanwezig. Om dit te kunnen begrijpen dienen wij te beseffen, dat het universum één geheel vormt, waarbinnen alles met elkaar samenhangt....

Lees meer ...

8 De vrede die alle verstand te boven gaat

Goed vinden we over het algemeen genomen wat voor ons prettig en aangenaam is of wat met ons levensinzicht overeenstemt. En het tegenovergestelde achten we dan kwaad. Het is daarom ook volkomen logisch dat er omtrent dit punt hier op aarde een chaotische toestand is ontstaan. Er bestaan in dit levensveld namelijk geen werkelijk goede mensen. Net zomin als het Goede, het Alleen-Goede, in ons levensveld kan worden aangetroffen. Het Goede is voor ons, aardgeborenen, een onkenbare realiteit. Het is echter wél de opdracht der mensheid te trachten haar problemen zo goed mogelijk op te lossen met de aardse fenomenen goed en kwaad. Hermes Trismegistos zegt  over onze worsteling met goed en kwaad: “ Zó is het gesteld met de menselijke goedheid en de menselijke schoonheid. En wij kunnen ze noch ontvluchten, noch haten; want het bezwaarlijkste van alles is dat we ze nodig hebben en zonder deze niet kunnen leven.”

Lees meer ...

7 De Vermaning van de Ziel

Denk niet dat enig aanzicht waarover je kennis wenst te verkrijgen, buiten je is; neen, alles waarover je kennis dient te verwerven, is binnen in je. Hoed je er daarom voor op een dwaalweg te worden geleid, waardoor je dat wat in je bezit is, elders zou zoeken. Velen vergeten waar inzicht gevonden moet worden en zoeken ernaar buiten zichzelf en worden daardoor misleid. Maar later zullen zij zich herinneren dat alles in hen is en niet buiten hen. Dat waarover je kennis moet verkrijgen, bestaat eeuwig en zonder ophouden en niets ervan is buiten je.

Lees meer ...

6 De komende Nieuwe Mens

Wij proberen het niet-goede zoveel mogelijk te vermijden, zowel op cultureel gebied, als op sociaal en ook op spiritueel gebied. Wij richten ons dan op het goede, het nuttige en het wenselijke. Wij beschouwen onszelf als door de rede verlichte wezens. En soms ervaren we zelfs iets als een verbinding met het zuiver spirituele en noemen dat dan het licht of de geest, een intens bewustzijn in het nu. Werkelijk verlicht worden, werkelijk in het tijdloze nu leven kan alleen door middel van de Goddelijke Eeuwige Ziel bereikt worden. Het ik daarentegen is via de zintuigen en het karma altijd gebonden aan het gewone stoffelijke leven in ruimte en tijd. Deze realiteit plaatst elk strevend mens voor een groot dilemma!

Lees meer ...

5 Innerlijke Stilte

Stilte is essentieel wanneer een mens de voorwaarden wil scheppen om aangeraakt te worden door de Stem van de Stilte. Die stem is als een innerlijke bron. De zuivere stilte, waarin harmonie en vrede zijn, is meer dan de weldadige afwezigheid van lawaai en meer dan alleen het tegendeel van onrust. Uit de werkelijke innerlijke stilte ontspringt wijsheid, de wijsheid die door de gnostici wordt aangeduid als de Sophia. 

Lees meer ...

4 Ontsnappen aan de gevangenis van ruimte en tijd


Eens is de mens vanuit een geheel andere hoedanigheid, een ander gebied, een andere dimensie, in de grofstoffelijke wereld terechtgekomen. Het is de wereld die wij ervaren als de natuur waarin wij leven, de wereld die wij d.m.v. onze zintuigen gewaar worden. De wereld waarin de ontelbare tegenstellingen elkaar in evenwicht houden. Er zijn dus twee levensvelden, twee werelden: ten eerste een oorspronkelijk geestelijk scheppingsveld, waar de oorspronkelijke ziele-mens deel van uitmaakte. En ten tweede een stralingsveld van lagere vibratie, waaruit tijd en ruimte zijn ontstaan en waarin de oorspronkelijke mens gevangen ligt.

Lees meer ...

3 De essentiële vragen voor de mens

Een belangrijk aspect van de Universele Leer is het gegeven dat de mens voortdurend wordt geconfronteerd met de oorspronkelijke levensvragen, zoals de vragen van de Sfinx: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?

Lees meer ...