• Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

11 De innerlijke Christus

Het feit dat u naar  deze site toe gekomen bent, kan er op wijzen, dat u de stilte zoekt.

Wellicht wilt in de rust van deze ruimte, tijd nemen om de waarden
en verborgenheden van het leven te overdenken.

Het kan zijn dat u  bewogen wordt door het wonder van het leven,

de ademende, denkende mens,
en dat u verwacht dat er iets waardevols aan uw leven ten grondslag ligt.

Mogelijk verlangt u hierover tot een juist inzicht te komen.

Laten we onze aandacht tezamen richten op de kern van ons verlangen.

 

---

 

De mens is in essentie goddelijk, onsterfelijk.

Toch zijn wij, áárdgeboren mensen, sterfelijk.

Door de eeuwen heen is altijd verkondigd,
dat er voor de mens een mogelijkheid is tot terugkeer
naar de oorspronkelijke goddelijke staat.

Voor velen blijft dit tot nu toe schone theorie en schone schijn.

Maar toch wordt er in de Heilige Taal steeds de nadruk op gelegd
dat het goddelijke ons zeer nabij is.

Zo staat er geschreven:

“Laat niemand u verleiden met de woorden ‘ziet hier of ziet daar’,

want het Koninkrijk Gods is  binnen in u,
 zoekt daarnaar met geheel  uw vermogen,
want het is nader dan handen en voeten.”

 

Daaruit kan men opmaken dat alle kennis aangaande God en het Leven

in onszelf besloten ligt.

 

Echter, ieder van ons moet zélf het besluit nemen om toe te laten,

dat die kennis zich in ons kan openbaren.

Daarvoor is bezinning nodig, daarvoor is ook nodig: stilte.

Door stilte scheppen wij ruimte in onszelf,

ruimte zonder het vele lawaai van de aardse natuur.

Dan wordt het mogelijk om de stille stem van het innerlijke Koninkrijk
te vernemen.

 

---

 

 

In het middelpunt van onze microkosmos, in het hart,
bevindt zich de Roos des Harten, het Geestvonkatoom,

dat ook wel Christusatoom wordt genoemd.

Dit atoom behoort tot een andere natuur dan de atomen
van onze lichaamsgestalte.

De lichaamsatomen behoren tot de aardse natuur.

Het geestvonkatoom behoort tot de goddelijke natuur.

Het is dit atoom waarvan de dichter zegt:

Een Goddelijk atoom heeft groter waarde dan duizend Paradijzen.”

 

Wanneer dit Goddelijke atoom in het hart tot werkzaamheid komt,

gaat er een nieuwe, heiligende Kracht van uit.

Een nieuw Licht begint zich dan in het hart te openbaren.

Dit is hetgeen genoemd wordt:
de geboorte van de nieuwe, Goddelijke Ziel.

 

Wanneer dit nieuwe Zielenlicht, dit Christuslicht, in het hart gaat stralen
en ons wezen binnenstroomt, worden alle atomen van onze persoonlijkheid
door deze Geestelijke stroom doorgloeid.

Een nieuw bewustzijn is daarvan het gevolg.

 

 

 

Met andere woorden: via de nieuwe Ziel en het nieuwe bewustzijn

vloeit de Geestkracht het lichaam binnen en brengt de transfiguratie tot stand: het herstel van de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en geest.

Dit is het Mysterie der Evangelische wedergeboorte.

 

Dan zal uit het dusgenaamde “lood der natuur”
het “Goud des Geestes” ontstaan,
en het sterfelijke in het onsterfelijke worden omgezet.

Of, zoals Paulus het in zijn Korinthenbrief uitdrukt:

 

“Gezaaid wordt in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;

Gezaaid wordt in oneer, en opgewekt in Heerlijkheid;

Gezaaid wordt in zwakheid, en opgewekt in Kracht.

Gezaaid wordt een natuurlijk lichaam, opgewekt een Geesteslichaam.

Is er een natuurlijk lichaam, zo bestaat er ook een Geesteslichaam.”

 

 

---                      

 

 

Wij staan aan het begin van een nieuw wereldtijdperk.

De voor ons liggende periode wordt genoemd het Aquarius- of Watermantijdperk.

Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in de aarde- en mensheidsontwikkeling. 

De invloeden van Aquarius doen zich steeds sterker gevoelen, tengevolge waarvan wereld en mensheid ingrijpende veranderingen ondergaan.

De eigenschappen van Aquarius maken het mogelijk, dat de altijd aanwezige Christuskracht op intensieve wijze de mens in het hart kan aangrijpen.

Het aanrakingspunt van deze Kracht  is het Christusatoom
of de Roos des Harten.

Deze Kracht werkt in de mens verbrekend naar de oude natuur en
vernieuwend naar de nieuwe bezieling.

Dit Christuslicht komt tót ons uit het oorspronkelijke goddelijke levensveld

en het neemt voortdurend in kracht en vibratie toe.

 

Door deze nieuwe interkosmische stralingsinvloeden ondergaat
de samenstelling van de aarde-atmosfeer geleidelijk
- en dit met diepe Goddelijke bedoeling - een grote verandering.

 

En daar wij weten hoezeer wij met de ons omringende atmosfeer,
de ademsubstantie, verbonden zijn, kunnen wij ons ook voorstellen dat,
wanneer de atmosfeer verandert, dit noodzakelijkerwijs een geweldige invloed moet hebben op het natuurlijke, zedelijke en geestelijke gedrag der mensheid.

Het Aquarius- of Waterman-tijdperk brengt derhalve grote en heerlijke mogelijkheden met zich mee voor de mens die op deze atmosferische Christuskracht positief weet te reageren.

Die mens zal ervaren dat de innerlijke Christus leeft.

Maar de mens die zich naar lichaam, ziel en bewustzijn niet weet aan te passen

aan de nieuwe atmosferische omstandigheden, zal voor grote moeilijkheden
komen te staan.

 

Om blijvend positief op deze atmosferische Christuskracht te kunnen reageren,

is een middelaar nodig, met name de nieuwe, de wedergeboren Ziel.

Want slechts deze Nieuwe Ziel is in staat, te worden tot Geest-Ziel

en blijvend binding te maken met de goddelijke natuur.

 

De vraag is nu: Hoe komen we tot de geboorte en de opbouw van
de Nieuwe Ziel?

Het antwoord luidt: door het openen van de Roos des Harten,

dat wil zeggen door het toelaten van de atmosferische Christuskracht in het hart.

De Roos, het Christusatoom, dit kernbeginsel in het hart,

ligt latent als een belofte in ieder mens verborgen.

De roos kan worden aangeraakt door het Christuslicht,
wanneer het lawaai van de wereld en van het eigen ik
voor een moment verstommen en er in het wezen rust en stilte komt,
op basis van een intens verlangen.

 

De Broederschap van het Gouden Rozenkruis kan hier de helpende hand bieden.

Zij geeft leringen en aanwijzingen aan hen die verlangen naar zielenvernieuwing.

Zij bedt hen in in een Krachtveld, een stralingsveld, dat aansluit bij de atmosferische Christuskracht en dat geschikt is gemaakt voor de zoekende mens.
In dit Krachtveld kan deze een spirituele ontwikkelingsweg gaan.

Het betreft een Pad van bewustzijnsontwikkeling en opbouw van
de Nieuwe Ziel.

 

         ---

 

Wie is Christus?

Christus is Liefde, Wijsheid, Kracht,

de Bron die het Licht-van-binnen voortbrengt.

Meent niet dat Jezus Christus een Goddelijk Wezen is dat buiten u staat.

Christus, de grote Heilbrenger, ligt reeds vanaf het allereerste begin
in U verborgen, als een zaadkorrel, als een Rozenknop,
als een laatste overblijfsel van uw oorspronkelijke Goddelijke Wezen.

Als wij ons nu gaan wijden aan dat laatste overblijfsel,

dat zich alleen in de straling van de Bron van alle Leven kan openbaren,

wordt uit dat verhulde zaad geboren een Jezus-mens,

dat wil zeggen een volstrekte Zielenmens.

 

Er wordt tot ons gezegd:

“Want vrienden, werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,

en niet in uwe ziel, dan waart ge toch verloren.”

“Vergeefs hebt gij het Kruis van Golgotha aanschouwd,

zo ge het Rozenhart niet in u hebt gebouwd.”

 

Dit innerlijke bezit van God, of Jezus-Christus-in-ons,

is het punt waarop alle mysteriën samenkomen,

zoals de stralen naar het middelpunt van een cirkel.

Het hoogste van alle religieuze mysteriën vindt hierin zijn vervulling.

 

Herkent de mens dat hij in zijn innerlijk het kernbeginsel van
het Goddelijke met zich mee draagt, en is hij in staat om dit vuur,
deze vlam, aan te wakkeren, door diep verlangen in het hart,
dan wordt zijn geloof tot innerlijk Weten.

Vol vertrouwen zal hij dan zijn voet plaatsen op het pad ten Leven:

de eerste schrede is dan gezet.

 

Dit pad ten leven  voert van Bethlehem naar Golgotha,

waarbij de Jezus-mens transfigureert tot een Christus,

tot de eniggeboren zoon, die zich zal verenigen met zijn Oorsprong,
met zijn Vader in de Hemel.

Dit pad is de via Dolorosa.
Het is het Pad van de Roos en het  Kruis.

 

---

 

Het Pad ten Leven voert ons langs de smalle weg van zelfkennis naar zelfovergave,  naar onthechting, naar een volkomen éénwording
met het Christusbeginsel in ons.

 

In het ontdekkende Licht ervaren wij:

alles in ons is onzuiver, ingesponnen door het spinnenweb van de ijdelheid,

bedekt met het stof van de aarde.

Onze wil is de os, die onder het juk van zijn hartstochten zucht.

Onze rede is de ezel, die gebonden is door de halsstarrigheid van zijn meningen,

door zijn vooroordelen, zijn dwaasheden.

In deze armzalige en verwoeste hut, in dit tehuis van dierlijke hartstochten,

in deze stal van het hart, kan Jezus Christus in ons geboren worden door ons
Volkomen Geloof.

De eenvoud van onze zielen is als de herders, die hun eerste offeranden brachten, totdat ten laatste de drie voornaamste machten van onze koninklijke waardigheid (de drie magiërs) zich voor Hem ter aarde buigen en Hem
de geschenken van Waarheid, Wijsheid en Liefde aanbieden.

 

Zo transmuteert de stal van ons hart zich in een uiterlijke Tempel,

waarin Jezus Christus ons onderwijst.

Maar deze tempel is nog gevuld met Schriftgeleerden en Farizeeërs,

de duivenkopers en de geldwisselaars worden er nog in gevonden;

deze moeten eerst uitgedreven worden.

De Tempel moet worden veranderd in een Huis des Gebeds.

 

Procesmatig kiest Jezus Christus al de goede krachten in ons
om Hem aan te kondigen.

Hij geneest onze blindheid, reinigt onze melaatsheid en wekt
de dode machten in ons op tot Levende Krachten.

Hij wordt in ons gekruisigd, Hij sterft,

en staat glorierijk weer in ons op als de Overwinnaar.

         ---

Vrienden,

Moge de Innerlijke Christus in u geboren worden en moge Hij u
de weg wijzen die leidt tot waarlijk verstaan en tot Volkomen Leven.

Reacties

Voeg reactie toe

Geschreven door meike wehlburg op za, 1-12-2018, 20.50u

In deze tekst kan ik mij helemaal vinden, en ik zou mij graag verder willen ontwikkelen op deze weg. Ik herken er zoveel in, het ligt al in mij opgeslagen, wat ik in de kerk niet heb kunnen vinden.
Ik zou graag meer willen weten van de Rozenkruisers en met mensen willen spreken die deze weg ook gaan.

Geschreven door Rene Gort op ma, 26-11-2018, 15.33u

Ik vind dit heel erg boeiend en zou graag meer hier over willen weten en kunt u mij dit wat hier staat toe zenden niet per pc want daar heb ik helemaal geen verstand van want ik weet niet hoe ik dit moet opslaan. Maar ik wil hier meer over weten
Met hoogachting en vriendelijke groeten Rene Gort