7 De Vermaning van de Ziel

  • Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

Namens de Internationale School van het Gouden Rozenkruis heten wij u van harte welkom op deze bezinning over de Ziel aan de hand van enkele tekstfragmenten van Hermes Tresmegistos, Hermes de driemaal Grote.

 

------------

 

Je moet, o ziel, ware kennis verkrijgen

over je eigen wezen en over zijn vormen en aanzichten.

 

Denk niet dat enig aanzicht waarover je kennis wenst te verkrijgen,

buiten je is;

neen, alles waarover je kennis dient te verwerven, is binnen in je.

 

Hoed je er daarom voor op een dwaalweg te worden geleid,

waardoor je dat wat in je bezit is, elders zou zoeken.

 

Velen vergeten waar inzicht gevonden moet worden

en zoeken ernaar buiten zichzelf

en worden daardoor misleid.

Maar later zullen zij zich herinneren

dat alles in hen is en niet buiten hen.

 

Dat waarover je kennis moet verkrijgen,

bestaat eeuwig en zonder ophouden en niets ervan is buiten je.

Wat buiten je is,

zijn de dingen die al vanaf het begin los van je staan.

Ze nemen velerlei eigenschappen aan

en zijn opgenomen in het proces van opgaan, blinken en verzinken.

En behalve deze dingen is er buiten jezelf niets te vinden.

 

Keer dus terug tot je zelf,

opdat je niet valt in de stroom van de dingen die met elkaar

in strijd zijn en opdat hun verschillende eigenschappen

je niet heen en weer slingeren,

zoals een woelige, stormachtige zee

de schepen heen en weer slingert die haar bevaren,

want aldus zou je uiteindelijk niets goeds verwerven,

en ook niet tot enige kennis komen.

 

- - - - - - -

 

Indien je ware kennis bezit, o ziel,

zul je begrijpen dat je verwant bent aan jouw Schepper.

Daardoor zul je het ware geluk smaken.

 

Maar als je geen kennis bezit,

zul je denken dat je tot de “waardeloze soort der dingen” behoort,

en dáárop zul je je dan richten.

 

Leg je met al je kracht toe

op het verkrijgen van ware kennis.

Houd je zonder ophouden bezig met het overdenken daarvan,

zodat je de waarheid zult leren zien,

en laat je hierdoor op de juiste wijze leiden in je handelingsleven.

Bevrijd jezelf van onkunde en verblinding,

die voortvloeit uit onwetendheid.

 

Smart wordt veroorzaakt doordat de ziel dingen ziet en tot zich neemt

die veranderlijk zijn en met elkaar in conflict.

De ziel is gelukkig als zij de dingen ziet

die in harmonie en eeuwigdurend zijn, en die tot zich neemt.

Indien je dus vrij wilt zijn van smart, o ziel,

verlaat dan deze wereld van tegenstrijdigheden en onderlinge conflicten

en ga binnen in de wereld van eeuwigheid en van stabiliteit.

 

- - - - - - -

 

De stoffelijke wereld beneden, o ziel,

is het verblijf van onbevredigd verlangen,

van vrees, ontwaarding en droefenis;

boven is de wereld van de geest, van rust, ontoegankelijk voor angst,

getuigende van hoge waardigheid en blijdschap.

Beide werelden hebt je gezien, in beide heb je geleefd.

Maak nu een keuze in overeenstemming met jouw ervaring.

In beide kunt je wonen,

door geen van beide zult je worden uitgeworpen of verwaarloosd.

Maar het is voor een mens onmogelijk tegelijkertijd

gekweld te worden door onbevredigde verlangens én in rust te zijn,

verheven te zijn én ontaard,

verheugd te zijn én verdrietig.

In de mens kan de liefde voor deze wereld

en de liefde voor een andere wereld niet verenigd worden.

Dat is onmogelijk.

 

Je bent, o ziel, geboren uit een bepaalde stam

en van die stam ben je de tak.

 

Hoe ver de tak ook van de stam verwijderd is,

er blijft een verbinding en een overeenkomst tussen stam en tak.

Jouw voedsel ontvang je van de stam.

Indien er iets geplaatst wordt tussen de stam en de tak,

wordt de verbinding en de voeding verbroken

en zal de tak verdorren en sterven.

 

Overdenk dit, o ziel, en bevestig in je wezen

dat je bestemd ben terug te keren tot de Schepper.

Hij is de stam waaruit je gegroeid bent.

Leg daarom alle smetten en lasten van de stoffelijke wereld af,

zodat alles verdwijnt wat je weerhoudt

om tot je ineigen hoge wereld terug te keren,

tot de stam, je oorsprong.

 

- - - - - - -

 

Van de kosmische elementen, o ziel, is Aarde het zwaarst,

omdat zij zich lager dan alle andere dingen vast zet,

omdat de verdichting het grootst is.

Dit element is grof, dik, dicht en onbuigzaam,

en verstoken van licht en leven.

 

Daarna komt het element Water,

dat ijler en zuiverder is dan Aarde

en dichter staat bij het leven.

 

Dan komt het element Lucht, dat ijler is dan Water

en méér licht en leven in zich heeft.

 

Na lucht komt het element Vuur,

dat het ijlst is van de vier elementen.

Het staat hoger dan de drie andere

en is het meest van Licht voorzien.

 

Na Vuur komt het element van het Hemellichaam,

dat ín zich de zuiverste vormen

van de vier lagere elementen bevat

en, vergeleken bij deze vier elementen,

gekenmerkt wordt door een bijzondere uitnemendheid.

 

Allereerst, omdat het zeer ijl en licht is,

een overvloed aan Licht bevat,

zeer schoon geordend is,

dicht bij het Leven staat en zéér nabij datgene wat volmaakt is,

en deel heeft aan de Geest.

 

Ten tweede, omdat het de vorm bezit die van alle vormen de schoonste,

de volmaaktste en de meest symmetrische is,

namelijk de vorm van een hemellichaam of bol.

 

En ten derde, omdat alles wat er door omsloten wordt,

diezelfde vorm in zich draagt, bolvorm in bolvorm,

opeenvolgend naar binnen,

met inbegrip van de aardebol.

 

Na en boven het element van het Hemellichaam,

dat het hoogst is van de vijf elementen,

volgt, in opgaande lijn,

de substantie van de Ziel

die aan de hemellichamen een geregelde beweging geeft,

en zuiver is en schitterend van Licht.

De Ziel is ijler dan alles wat door haar omsloten wordt,

want dát zijn lichamen en elementen.

De Ziel is echter onstoffelijk!

 

Alles wat beneden de Ziel staat,

kan aan het Leven slechts deel hebben

door middel van de Ziel.

 

De Ziel heeft in zich de vermogens van gedachte,

wil en onderscheiding,

welke vermogens zij uitbreidt

tot alles en allen waarmede zij verbonden wordt

voor zover deze in staat zijn die vermogens te ontvangen

en daardoor tot Leven te komen.

 

Alles echter wat niet met de Ziel verbonden is,

is volkomen verstoken van gedachte,

van wil, van beweging en oordeel.

Wanneer iets deze vermogens niet enigermate bezit,

is het Leven-loos.

 

Boven de substantie van de Ziel komt de Geest.

De Geest is het ijlst van alles wat waargenomen kan worden.

De Geest gaat uit boven al het andere

en staat op de hoogste plaats:

de Geest is slechts ondergeschikt aan de Hoogste Godheid,

die eeuwig is, zeer heilig en verheven.

 

Van de hoogste Godheid, zonder tussenkomst,

ontvangt de Geest en deelt Hij uit aan alles en allen:

Schoonheid, Licht en Leven.

Geest is de hoogste middelaar tussen God en Kosmos.

 

Overweeg deze samenstelling, o Ziel.

Overtuig je van de waarheid ervan, en wees er volkomen zeker van.

Want zo zijn de dingen samengesteld, gerangschikt en geregeld.

 

- - - - - - -

 

Bij God zijn duizend jaren als één dag,

volkomen aan elkaar gelijk:

‘Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar.’

 

Elke dag kunt je beginnen

met het vieren van je afscheid van het oude.

Elke dag kun je gebruiken

voor het maken van een volstrekt Nieuw Begin.

Elke dag kunt je je bevrijden van de greep van de dood.

 

Allen die Hem, de goddelijke Geest aannemen,

die heeft Hij macht gegeven de innerlijke revolte door te voeren

tot de Overwinning.

 

- - - - - - -

 

Graag besluiten wij deze bezinning met de wens

dat de waarheid over het wezen van de Ziel in je gehele wezen zal mogen doordringen.

Voeg reactie toe