Het wonderbaar geheim van het hart

Tekst uit het zevende boek van het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos:

 

'Waar spoedt ge u heen, o mensen, gij die beneveld zijt omdat ge u bedronken hebt 
aan het woord dat alle Gnosis mist, het woord der volstrekte onwetendheid 
dat ge niet kunt verdragen en dat ge nu dan ook eindelijk uitbraakt? 
Houd op en word nuchter: zie weer met de ogen van uw hart ! 
Zoek een gids die u de weg wijst naar de poort van de Gnosis. 
Daar is het stralende licht dat vrij is van duisternis. 
Daar zijn allen nuchter en houden de blik van hun hart gericht op Hem die gezien wil worden. Want men kan Hem niet horen, noch met woorden beschrijven, noch met de ogen zien, maar alleen met de geest en het hart."

 

De mysteriën van het hart zijn veelvuldig, diep, en voor ons verstand maar tot op zekere hoogte toegankelijk. 
Waarom vervult juist het hart zo'n bijzondere functie in het proces dat wij aanduiden als: bevrijding, hereniging met het goddelijke leven?
Hart betekent ook: centrum, kern, middelpunt. 
Leven openbarend en leven instandhoudend middelpunt.

Waarom is juist het hart een instrument voor het goddelijke leven?

In een wonderbaarlijk onophoudelijk ritme van spanning en ontspanning doordrenkt het hart de mens een leven lang met energie.
Tot in de diepste diepten van het atoom hebben we te maken met energie eenheden die precies weten hoe ze zich moeten gedragen, hoe ze met andere energie eenheden samen moeten werken, waarbij op een bepaald niveau afstand en tijd geen rol meer spelen. Energie kunnen we ook benoemen als ‘informatie’. Informatie zegt iets over de betekenis die de energie heeft, dat wil zeggen: kennis, weten, intelligentie, en in allerdiepste wezen: wijsheid, geest. 
De cellen van het hart hebben een wonderbaarlijke eigenschap: ze kunnen op een wijze met elkaar communiceren waarbij tijd, afstand en ruimte geen rol spelen. 
Ze gedragen zich zoals energie zich gedraagt op een hoger niveau.
Daardoor is het hart dus ook een overbrenger van zeer hoge energie, van ziele-energie. Ons hart zendt ononderbroken golven van informatie-energie tot alle delen, organen en cellen van ons lichaam.

Elk van de miljoenen hartcellen klopt mee met de andere hartcellen, in een ononderbroken, subtiele onderlinge communicatie.
Een orkest van miljoenen spelers speelt in een onvoorstelbare ritmische verbondenheid de symfonie die het geheim van ons leven hoorbaar en voelbaar maakt - onze hartslag; 
Dat is:
een energie-mysterie op stoffelijk niveau; 
een energie-mysterie op ziele niveau; 
een energie-mysterie dat de wonderen van de Geest uitwerkt;
een stille boodschapper van het goddelijke ZIJN, dat als Geestvonk in ons hart rust en tegelijkertijd alomtegenwoordig is.

Ons hart, als fysiek orgaan, is het meest geschikte instrument waarmee de Geest Gods zich in de mens kan openbaren. 
Het elektromagnetische veld van het hart is vijfduizend keer krachtiger dan het elektromagnetische veld van het brein.

Er liggen mysteries in ons hart verborgen waar ons denken niet van kan dromen, laat staan zich er een voorstelling van kan maken.
Het mysterie wordt nog dieper wanneer we bedenken en in liefde overwegen dat een vonk van Goddelijk Licht in ons hart zelf aanwezig is, de Lichtvonk. 
Het hart speelt in de praktijk van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis een eminente rol, immers in ons hart rust de Goddelijke Lichtvonk, de kiem van eeuwig Leven. De Lichtvonk is eveneens het centrum van ons ware wezen. 
Ons hart is de omzetter van het Licht. 
Ons hart klopt ongeveer honderdduizend keer per dag en tegen de veertig miljoen keer per jaar. In zeventig jaren is dat bijna drie miljard hartslagen.

Is het mogelijk dat een mens niet één keer in zijn leven de roep van zijn hart verneemt, het kloppen aan de deur van zijn bestaan?
Dat kan toch niet?!
Wij kunnen namelijk ons hart ononderbroken waarnemen.
Het heeft zijn eigen toon, zijn wondere levenssymfonie. 
Wij kunnen het voelen en horen als een stoffelijke gelijkenis voor de eeuwige aanwezigheid van het Goddelijke Licht.

In ons hoofd woont ons ego, ons aardse ik.

Uiteraard wordt ons tijdelijk ik door veel meer factoren gevormd, maar in het brein heeft het zijn hoofdresidentie. 
De stem van het ik zwijgt nooit.
De activiteit in het brein is als een waterval, onstuitbaar. 
En vanuit het brein valt het, als water, letterlijk naar beneden, ons lichaam in.
Via de zenuwdraden die zich vanuit het brein in het gehele lichaam verspreiden, stroomt de stem van het ik tot in alle delen van ons lichaam. 
Dit ego bestuurt en beheerst het lichaam en is niet van plan zijn greep op het lichaam op te geven.
Lichamelijk zelfbehoud is de natuurlijkste zaak van ons.
Het het brein valt nooit in slaap. 
Overwegingen van zelfbehoud gaan 's nachts gewoon door. 
Ook in onze dromen.
Alle angsten komen uit het brein voort.
Eigenlijk is er maar één angst: namelijk de existentiële angst.
Het doet er niet toe met welk gewaad ze zich omhult, 
Het is doodsangst, angst voor het eigen einde.

Het ego is voortdurend op zoek naar nieuwe prikkels
Zonder die voeding kwijnt hij weg.
Ware rust en stilte zijn voor het brein een kwelling, veel spreken is juist één van zijn eigenschappen.

Keren we terug tot het hart. 

En door het hart tot de STILTE van het pure goddelijke ZIJN.
Door die STILTE wordt het brein-ego onttroond, wordt de onrechtmatige meester weer tot dienaar. De werkelijke roeping van het brein is dienen, niet heersen.
Uiteindelijk zou het brein de zetel of de troon kunnen zijn van de GEEST. 

Meester Eckehart heeft gezegd:
“Er is in het hele al-bestaan niets dat zozeer op God lijkt als de stilte.”

Als de STILTE zich in ons openbaart dan zal met iedere hartenklop deze mysterieuze kracht in ons geboren worden. Want het hart is het instrument waardoorheen deze energieën kunnen werken.

Door de STILTE komt bevrijding, hereniging met het Goddelijke Leven;
Wanneer het brein-ego zich volledig overgeeft aan de energieën die door het hart het wezen binnen stromen. Overgave is geen actie van het ik, want elke actie van het ik is een bevestiging van het ik. Overgave ontstaat door de aantrekkingskracht van de goddelijke Licht kern die in het hart van ons wezen vibreert.

De ik mens maakt ruimte voor de genezende fluisteringen van STILTE in zijn hart.
In stille verbazing over het wonder dat zich in zijn stelsel voltrekt.

En uit het hart klinkt de stem van het grote Mysterie: 
“wees stil o leerling, en Ik zal mijn wonderen in u spreiden.”

 

Reacties

Geschreven door Willem Slager op di, 27-12-2016, 18.40u

Prachtige tekst bevestigd mijn inzicht en heeft het verrijkt dank daarvoor

Geschreven door Christine op di, 3-1-2017, 09.48u

Heel helder. Deze week gestart om bewust mijn aandacht bij mijn hart te brengen en naar mijn innerlijke stem te luisteren.
De tekst geeft mij aanvullende voeding en inspiratie. Heerlijk. Dankbaar voel ik me.
Mijn dank voor deze tekst.

Geschreven door Jeannette op za, 7-1-2017, 20.02u

Het is herkenbaar, in mijn beleving heeft het hart een brein en is het mogelijk om met elke levensvorm te communiceren waarbij afstand, tijd verleden,heden,toekomst of dimensies oa zich binnen de mogelijkheden behoren. Het nadeel is dat je anders wordt en de groep mensen waarmee je hierover mee kan uitwisselen steeds kleiner wordt. De enige beperking over wat wij kunnen is onze geest.

Voeg reactie toe