top of page

Introductie

Rozenkruis en Gnosis

Een innerlijke verkenning

Gnosis is een diepere kennis in een mens. 

Gnosis is een kracht, of een licht dat voortkomt uit de liefde zelf. 

Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die er ontvankelijk voor zijn.

 

 

Verwondering

Er is veel waar we ons over verwonderen in het leven. Het leven is één groot wonder, één groot mysterie. Als kind hebben we die verwondering bewust beleefd, maar bij het opgroeien raken we zo vertrouwd met het wonder, met het mysterie van het leven, dat we het gewoon gaan vinden in plaats van onbegrijpelijk wonderbaarlijk. Soms worden we nog wel overweldigd door bijvoorbeeld de schoonheid van de natuur in de lente, maar vaak ook hebben we er eigenlijk geen oog meer voor.

 

De blije verwondering van het jonge kind verdwijnt langzaamaan bij het opgroeien. Gewenning en gewoontevorming nemen de plaats in van ontdekking en iets als nieuw waarnemen. We gaan alles gewoon vinden. De schoonheid en het wonder van het leven verliezen we zo uit het oog. Wellicht herken je dat? Het besef van het wonderbaarlijke verdwijnt in een soort van berusting naar de achtergrond, omdat het leven ondoorgrondelijk lijkt.

 

Maar toch soms gebeurt er iets, waardoor we opeens weer alert zijn – verbaasd en verwonderd zijn – over het mysterie leven. We worden door deze verwondering tot zoeken aangespoord op een van binnenuit komende, spontane wijze. Een zoeken dat aansluit bij een vermoeden van iets groters, een bijna zeker weten zelfs van een hoger leven. 

 

Gnosis…

Gnosis is een diepere kennis in een mens. 

 

Dat grotere en hogere leven dat we vermoeden, komt ons tegelijkertijd als onbegrensd en onmetelijk voor. We gaan op zoek naar waar dit onbestemde maar toch ook zeer reële vermoeden vandaan komt. We ontdekken dan dat de ontzagwekkende schoonheid van de kosmos zich ook weerspiegelt in ons wezen, dat er een even groot mysterie in onszelf als buiten onszelf gelegen is. Vanuit dit inzicht groeit een verlangen om dit essentiële, dit zuivere, in ons leven vrij te maken.

 

Zo groeien er inzichten, komen gedachten vrij, die inspireren en tot verdere verdieping leiden. Waar gewone, alledaagse informatie zich richt tot ons verstand, tot ons hoofd, daar vraagt gnosis om een opnemen met het hart. Om die reden wordt gnosis ook wel kennis van het hart genoemd. We delven gnosis als het ware op in ons eigen hart. Als eerste benadering willen we zeggen dat deze kennis voorkomt uit een innerlijk herkennen, een intuïtief weten.

 

Gnosis…

Gnosis is een kracht, of een licht dat voortkomt uit de liefde zelf. 

 

Gnosis, de kennis van het hart, is nauw verweven met universele liefde. In wezen zijn deze kennis en liefde twee kanten van dezelfde medaille, twee eigenschappen van gnosis, want met de liefde die uitgaat tot de schepping, die de hele schepping doordringt, is kennis verbonden. Een prachtige en veel geciteerde beschrijving van universele liefde treffen we aan in de eerste Korinthe-brief van Paulus (1 Kor. 13). Er staat geschreven:

 

De liefde is geduldig en vol goedheid. 

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 

Ze vindt vreugde in de waarheid.

 

De liefde heeft als eigenschap warmte, en kennis heeft als eigenschap licht. Zo zou je in beeldspraak kunnen zeggen dat de liefde ons verwarmt en de kennis ons verlicht. Zonder licht is er geen inzicht mogelijk, zonder liefde is er geen kracht om tot verwerkelijking te komen. Gnosis is niet alleen een licht dat ons inzicht schenkt, maar evenzeer een kracht die ons in staat stelt gnosis in ons leven tot uitdrukking te brengen. Met gnosis kunnen we ons leven in een ander licht, een ander perspectief plaatsen en tegelijkertijd ons leven opnieuw beleven vanuit dit perspectief. 

 

Gnosis…

Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die er ontvankelijk voor zijn.

 

Een van de verheven eigenschappen van die liefde is, zoals net geciteerd, dat zij geduldig is: zij dringt zich niet op, zij forceert niet. We vinden haar pas als we haar zoeken, als we ernaar verlangen, als we ervoor openstaan. 

 

De drang tot zoeken zelf is ons echter wel ingeschapen. In die zin, dat we niet op een zeker moment besluiten om te gaan zoeken naar de zin achter ons bestaan, maar dat de behoefte om het bestaan te doorgronden spontaan in ons opwelt, steeds weer. Al is deze drang in principe al vanaf onze geboorte aanwezig, we gaan dat pas vanaf een bepaalde leeftijd herkennen en voor onszelf benoemen.

 

De drang tot zoeken vooronderstelt een zekere ontvankelijkheid, een ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten. Zoals we al zagen, is gnosis kennis van het hart, een intuïtief weten. Hoewel deze kennis door ons innerlijk herkend en als nieuw ervaren wordt, is deze kennis, of gnosis, in wezen zo oud als de wereld. Zij was al bekend in het oude China, bij de Grieken en in Egypte. Daarom noemen we gnosis universeel. 

 

Wat kun je nu van deze verkenningen verwachten? 

De verkenningen hebben niet de intentie om een Rozenkruisfilosofie over te dragen, maar om met elkaar universele kennis, gnosis, te onderzoeken. Gnosis is echter zo veelomvattend, dat er slechts een klein deel aan de orde kan komen. Dat kan echter al voldoende zijn om in jezelf een proces op gang te brengen. Als gevolg van het zoeken, komt er niet alleen een vinden van antwoorden, maar zal er ook een verlangen ontstaan om deze nieuwe inzichten in het eigen leven waar, werkelijk te maken. 

 

Want gnosis is geen filosofische beschouwing, is niet bedoeld om kennis te vermeerderen. Gnosis wil mensen bewust maken van hun plaats in de schepping en van de bijdrage die zij aan de schepping kunnen leveren. Heel compact uitgedrukt zou je kunnen zeggen dat universele kennis – of, als je wilt, de universele liefde-wijsheid – een mens innerlijk leert herkennen dat hij oorspronkelijk geschapen is als scheppend schepsel. Scheppend in de kracht van de liefde-wijsheid van de gnosis.

 

In onze centra beschikken we over ruimtes die we tempels noemen. Het tempelveld, de atmosfeer van de tempel, is bij uitstek geschikt om het wezen van gnosis woordeloos te ondergaan. In het tempelveld staan we oog in oog met de essentie, de vitale kracht van gnosis en kan een weerklank, een resonantie, ervaren worden met de diepste kern van ons wezen.

 

Na deze introductie

De cyclus van de verkenningen waartoe je wordt uitgenodigd, bestaat uit acht bijeenkomsten waarin een aantal teksten samen besproken zullen worden. Bovendien wordt je de gelegenheid geboden kennis te maken met de atmosfeer van de tempel in het Rozenkruiscentrum waar je de cyclus volgt. Vervolgens wordt er nog een negende bijeenkomst gepland. Deze zal worden gehouden op een zaterdag, in het Rozenkruis-conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Daar zal dan een gezamenlijk bezoek aan een grotere tempel worden gebracht.

 

In alle vrijheid kun je deze cyclus volgen, want het begrip vrijheid ligt in het verlengde van wat wij zeiden over de universele liefde: dat zij zich niet opdringt, niets forceert. In de gnostieke wijsheid is de vrijheid en autonomie van elk afzonderlijk mens een cruciaal gegeven. 

 

Wij hopen dus dat je tijdens deze cyclus in alle vrijheid de gelegenheid zult vinden om de eigen visie op de kernvraagstukken van het bestaan te vergelijken met dat wat de universele kennis daarover openbaart. Zo kun je onderzoeken of de visie van het Rozenkruis je de antwoorden reikt waar je naar op zoek was, en of je er, eigentijds gezegd, blij van wordt. 

 

 

Mens, ontdek wie je bent en bevrijd jezelf uit het web van ruimte en tijd. In je hart ligt stil het zaad van de gnosis; het zal je alles vertellen wat je weten moet. Ontdek en open de poort van je hart. 

Je oorspronkelijke thuis bestaat, je komt er vandaan en je diepe heimwee is het kompas dat je terugleidt. Ga de weg terug, waarvan het begin in je hart ligt. 

 

bottom of page