top of page

ANBI - beleidsplan

Vooraf

Dit is het beleidsplan van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum, de school van het Gouden Rozenkruis, ook wel aangeduid als het Gouden Rozenkruis.

Het plan omvat een overzicht van de doelstelling en activiteiten en geeft informatie over de inkomsten en de besteding van de ontvangen bijdragen.

 

1. Doelstelling en actueel beleid
Het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is opgericht op 15 september 1983.

Het door het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum te voeren beleid concentreert zich op de realisatie van de statutaire doelstelling.

Het kerkgenootschap heeft ten doel:

  • het uitdragen en doen belijden van de oorspronkelijke Universele Godsdienst op de basis van het Levende Christendom

  • alsmede de mensheid te verbinden met de Universele Kerk van den Beginne.

 

2. Activiteiten en lidmaatschap

Het kerkgenootschap tracht dit doel te stimuleren en te realiseren door het houden van lezingen, cursussen, symposia, diensten, conferenties offline en online.

De leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die door hun levenshouding en groeiende inzichten de innerlijke Christus, op basis van een vonk van de Goddelijke Geest in het hart, verwezenlijken en op deze wijze vormgeven aan het doel van het kerkgenootschap.  

 

3. Inkomsten en werven van fondsen

De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan uit:

  1. contributiegelden

  2. conferentie-inkomsten

  3. vrijwillige bijdragen

  4. leningen, nalatenschappen en legaten

  5. andere inkomsten

Nalatenschappen worden niet anders aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Eens in de vijf jaar vindt er voor speciale grotere projecten een oproep plaats voor ondersteuning middels vrijwillige bijdragen, leningen en nalatenschappen of legaten.

 

4. Beheer en besteding van fondsen

Het vermogen van het kerkgenootschap wordt door de bestuurders aangewend voor de realisering van de doelstellingen, zoals genoemd onder punt 1. De fondsen worden beheerd door het financieel bestuur. Deze bestaat uit drie personen, waarvan er twee lid zijn van het Presidium regio 1 (zie bestuur).

 

5. Bestuur van het kerkgenootschap

Deze wordt gevormd door de Nederlandse leden van de Internationale Spirituele Leiding van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum gevestigd in Santpoort aangevuld met leden van het regiobestuur waar Nederland onder valt, Presidium regio 1. Het totaal aantal bestuurders bestaat minimaal uit drie personen. Het uitoefenen van de functies in besturen zal onbezoldigd geschieden, behoudens in geval van dienstbetrekking.

 

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer

Het fiscaalnummer van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is 0010 00 652,

het KvK-nummer is 68 580 681.

bottom of page