ANBI - Beleidsplan

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum, de school van het Gouden Rozenkruis, ook wel aangeduid als het Rozenkruis. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft informatie over de inkomsten en de besteding van de ontvangen bijdragen.

1. Doelstelling en actueel beleid

Het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is opgericht op 15 september 1983. Het door het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling.

De stichting heeft ten doel:

  • het uitdragen en doen belijden van de oorspronkelijke Universele Godsdienst op de basis van het Levende Christendom 
  • alsmede de mensheid te verbinden met de Universele Kerk van den Beginne.

Het kerkgenootschap tracht dit doel te bereiken onder meer door middel van het houden van bijeenkomsten, diensten en conferenties.

2. Lidmaatschap

Leden kunnen natuurlijke personen zijn, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en die blijkens inzicht en levenshouding zich kunnen verenigen met het doel van het kerkgenootschap.  

3. Inkomsten van het kerkgenootschap

De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan uit:

  1. contributie van de leden
  2. vrijwillige bijdragen van de leden
  3. schenkingen, erfstellingen en legaten
  4. andere inkomsten

4. Besteding van fondsen

Het vermogen van het kerkgenootschap wordt door de bestuurders aangewend voor de realisering van de doelstellingen, zoals genoemd onder punt 1. De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding.

5. Bestuur van het kerkgenootschap

Deze wordt gevormd door de Internationale Spirituele Leiding van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum gevestigd in Santpoort.

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer

Stichting Internationale Spirituele Leiding van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41 227 484.
Het bestuur bestaat uit negen bestuurders.
Het fiscaalnummer van de stichting is 8064 81 560
Het fiscaalnummer van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is 0010 00 652