top of page

ANBI - beleidsplan Lectorium Rosicrucianum

Vooraf Dit is het beleidsplan van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum, de school van het Gouden Rozenkruis, ook wel aangeduid als het Gouden Rozenkruis. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling en activiteiten en geeft informatie over de inkomsten en de besteding van de ontvangen bijdragen. 1. Doelstelling en actueel beleid Het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is opgericht op 15 september 1983. Het door het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum te voeren beleid concentreert zich op de realisatie van de statutaire doelstelling. Het kerkgenootschap heeft ten doel: het uitdragen en doen belijden van de oorspronkelijke Universele Godsdienst op de basis van het Levende Christendom alsmede de mensheid te verbinden met de Universele Kerk van den Beginne. 2. Activiteiten en lidmaatschap Het kerkgenootschap tracht dit doel te stimuleren en te realiseren door het houden van lezingen, cursussen, symposia, diensten, conferenties offline en online. De leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die door hun levenshouding en groeiende inzichten de innerlijke Christus, op basis van een vonk van de Goddelijke Geest in het hart, verwezenlijken en op deze wijze vormgeven aan het doel van het kerkgenootschap. 3. Inkomsten en werven van fondsen De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan uit: contributiegelden conferentie-inkomsten vrijwillige bijdragen leningen, nalatenschappen en legaten andere inkomsten Nalatenschappen worden niet anders aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Eens in de vijf jaar vindt er voor speciale grotere projecten een oproep plaats voor ondersteuning middels vrijwillige bijdragen, leningen en nalatenschappen of legaten. 4. Beheer en besteding van fondsen Het vermogen van het kerkgenootschap wordt door de bestuurders aangewend voor de realisering van de doelstellingen, zoals genoemd onder punt 1. De fondsen worden beheerd door het financieel bestuur. Deze bestaat uit drie personen, waarvan er twee lid zijn van het Presidium regio 1 (zie bestuur). 5. Bestuur van het kerkgenootschap Deze wordt gevormd door de Nederlandse leden van de Internationale Spirituele Leiding van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum gevestigd in Santpoort aangevuld met leden van het regiobestuur waar Nederland onder valt, Presidium regio 1. Het totaal aantal bestuurders bestaat minimaal uit drie personen. Het uitoefenen van de functies in besturen zal onbezoldigd geschieden, behoudens in geval van dienstbetrekking. 6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer Het fiscaalnummer van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum is 0010 00 652, het KvK-nummer is 68 580 681.

ANBI - beleidsplan het Gouden Rozenkruis

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Vooraf Dit is het beleidsplan van het kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis, ook wel aangeduid als het Gouden Rozenkruis. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling en activiteiten en geeft informatie over de inkomsten en de besteding van de ontvangen bijdragen. 1. Doelstelling en actueel beleid Het kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis is opgericht op 27-9-23 en is een omzetting van stichting Lectorium Rosicrucianum (LRC) naar kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis om zo snel mogelijk te fuseren met kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum welke is opgericht op 15 september 1983. Stichting LRC is ooit opgericht om deel te kunnen nemen aan het economisch verkeer. Kerkgenootschappen kunnen pas enkele jaren ingeschreven staan in de KvK. Daar wij als kerkgenootschap LRC nu ingeschreven staan in de KvK is stichting LRC overbodig geworden. Vandaar dat we stichting en kerkgenootschap LRC fuseren. Echter daarvoor moet stichting LRC eerst omgezet worden in een kerkgenootschap, te weten kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis en vervolgens worden kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis en kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum gefuseerd. Het door het kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis te voeren beleid concentreert zich op de realisatie van de statutaire doelstelling. Het kerkgenootschap heeft ten doel: •het uitdragen en doen belijden van de oorspronkelijke Universele Godsdienst op de basis van het Levende Christendom •alsmede de mensheid te verbinden met de Universele Kerk van den Beginne. De doelstelling is dezelfde als die van kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum 2. Activiteiten en lidmaatschap Het kerkgenootschap tracht dit doel te stimuleren en te realiseren door het houden van lezingen, cursussen, symposia, diensten, conferenties offline en online. De leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die door hun levenshouding en groeiende inzichten de innerlijke Christus, op basis van een vonk van de Goddelijke Geest in het hart, verwezenlijken en op deze wijze vormgeven aan het doel van het kerkgenootschap. 3. Inkomsten en werven van fondsen De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan uit: 1.contributiegelden 2.conferentie-inkomsten 3.vrijwillige bijdragen 4.leningen, nalatenschappen en legaten 5.andere inkomsten Nalatenschappen worden niet anders aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Eens in de vijf jaar vindt er voor speciale grotere projecten een oproep plaats voor ondersteuning middels vrijwillige bijdragen, leningen en nalatenschappen of legaten. 4. Beheer en besteding van fondsen Het vermogen van het kerkgenootschap wordt door de bestuurders aangewend voor de realisering van de doelstellingen, zoals genoemd onder punt 1. De fondsen worden beheerd door het financieel bestuur. Deze bestaat uit drie personen, waarvan er twee lid zijn van het Presidium regio 1 (zie bestuur). 5. Bestuur van het kerkgenootschap Deze wordt gevormd door de Nederlandse leden van de Internationale Spirituele Leiding van het kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum gevestigd in Santpoort aangevuld met leden van het regiobestuur waar Nederland onder valt, Presidium regio 1. Het totaal aantal bestuurders bestaat minimaal uit drie personen. Het uitoefenen van de functies in besturen zal onbezoldigd geschieden, behoudens in geval van dienstbetrekking. 6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer Het fiscaalnummer van het kerkgenootschap het Gouden Rozenkruis is 815633518, het KvK-nummer is 41223019.

bottom of page