top of page

Webinars

20210512_174115_edited.jpg

Volg de kathaarse
voetstappen

hun wijsheid
en levenshouding

Webinar serie

Zo’n acht eeuwen geleden bloeide het katharisme. ‘Goede christenen’ noemden de katharen zichzelf en ze waren verenigd in hun ‘kerk van liefde’. Deze zuivere spirituele beweging was geënt op de wortels van het oerchristendom en gnostieke tradities. God is Liefde: in deze drie woorden kan de kathaarse religie beknopt samengevat worden.

De katharen gingen ervan uit dat ieder mens een wezen is van twee werelden: enerzijds de voor iedereen waarneembare wereld, anderzijds de oorspronkelijke, goddelijke wereld. Het vrijmaken van de in het eigen wezen aanwezige, goddelijke lichtkern is het doel. Ieder mens heeft het in zich om een volmaakte te worden, een parfait of parfaite te worden, zoals de katharen dat noemden. Vrouwen hadden een sleutelpositie binnen het katharisme en werden als gelijkwaardig aan de man beschouwd.

 

Was het de onkreukbaarheid van de parfaits en parfaites, hun puurheid en eenvoud, hun respect voor mens en dier, hun absolute toewijding aan het gekozen levensdoel die indertijd velen tot navolging inspireerden? En als we deze vraag naar deze tijd verplaatsen: wat is het toch dat ook nu nog een onvermoede snaar in ons wezen doet aanslaan? In deze cursus doen we een poging om hierop een antwoord te vinden.

Lees hier de vier hoofdstukken van de cursus.

Bekijk de 3 webinars gebaseerd op deze cursus.

Webinar 1: De gnostieke achtergronden van het Katharisme.

Webinar 2: De rol van de vrouw in het Katharisme.

Webinar 3: Het witten eiland, het gebied van het eeuwig zuivere.

website zonder tekst_edited.jpg

Webinar bezinning en gesprek

'Sprankeling van de eeuwigheid in de tijd'

De eeuwigheid is om een mens heen en kan worden ondergaan, ongeveer zoals op een zomerse dag de stralen van de zon op de huid kunnen worden gevoeld. Alleen zijn de stralen van de eeuwigheidszon fijner, zij warmen niet van buiten, maar dringen diep in een mens door. De geboorte van Jezus kunnen we in dit licht zien als de geboorte van de eeuwigheid in de tijd. Er is een stralend universeel liefdelicht - de sprankeling van de eeuwigheid - dat ieder mens omringt en hem of haar voor een moment uit de tijd kan tillen en iets van het eeuwige nu doet ervaren.

Wat is geluk BZB juni, liggend zonder te

bezinning en gesprek

Webinar cyclus

Webinar bezinning en gesprek

'Wat is geluk?'

Werkelijke harmonie komt uit een andere wereld, vanuit een ander vibratieniveau.

Wat is geluk? Is het geluk bezitten wanneer iets meevalt? En is pech hebben dan een vorm van verlies? Geluk is een heel diepe, aangeboren innerlijke drang: want is niet iedereen op zoek naar geluk? Ken je dat gevoel dat er iets in jezelf is dat je zegt dat het toch anders moet kunnen? In dit webinar willen we naar bakens zoeken die als gids kunnen dienen op de weg naar binnen. Daar is een bron die op zichzelf al geluk brengt, omdat zij ‘Eenheid’ in zich besloten houdt.

Ontsteek de lamp van de Liefde met je leven! Tagore

Hieronder vind je de webinar cyclus getiteld: "In het midden zijn alle beelden".

Bezinning: In het midden zijn alle beelden.

Webinar: In het midden zijn alle beelden

Bezinning: Rumi's vier stadia op het pad.

Webinar: Rumi's vier stadia op het pad.

Webinar: Wat is geluk?

IB_edited.jpg

Webinar cyclus

'Leven in eenheid, vrijheid en liefde'

Elk mens zoekt een gevoel van eenheid. Elk mens wil vrij zijn. Elk mens verlangt naar liefde. Diep in je zelf spreekt dat verlangen om in eenheid, vrijheid en liefde te leven. Maar hoe is dat mogelijk? Ben je niet te zeer op je zelf gericht om eenheid te ervaren? En begrensd door je eigen mogelijkheden om vrij te zijn? En wat is liefde als het zich beperkt tot een kleine groep? En nog een vraag: waar vind je deze waarden: buiten jezelf of vooral ook in jezelf?

Hoe kom je tot die diepe kern in je waar eenheid, vrijheid en liefde ervaren wordt? Hoe kom je tot een spiritueel ontwaken, een innerlijk groeien en vernieuwen?

Dat willen we onderzoeken in een vijftal webinars.

Webinar 1: Eenheid

Webinar 2: Vrijheid

Webinar 3: Liefde

Webinar 4: Waarheid

Webinar 5: Gerechtigheid

Banner Pistis Sophia.jpg

Webinar / podcastreeks

'Mysteriën van de Pistis Sophia'

Wat gaat er om in de menselijk ziel?

Wat is eigen, aangeboren en door het lot bepaald?

Welke krachten willen de mens boven deze natuurgeboren bewustzijnstaat uittillen en hoe gaat dat in zijn werk?

In het webinar / podcastprogramma "Mysteriën van de Pistis Sophia" gaan we met alles wat het Evangelie van de Pistis Sophia biedt, op zoek naar hoe we zuiver waar kunnen nemen vanuit het diepst van ons wezen.

 

Webinar 2: Pistis Sophia: waakzaamheid en verbondenheid

9 podcasts: lessen over de Mysteriën van de Pistis Sophia:

Podcast 1 van 9: de context verhelderen

Podcast 2 van 9: de dialoog voeren

Podcast 3 van 9: de mysteriën benaderen

Podcast 4 van 9: personages leren kennen en herkennen

Podcast 5 van 9: posities bepalen en innemen

Podcast 6 van 9: kosmische ordeningen doorgronden

Podcast 7 van 9: het astrale vuur beheersen

Podcast 8 van 9: berouw betonen

Podcast 9 van 9: dienstbaar zijn aan het Licht

PROGRAMMA


Webinar 1: Pistis Sophia: inwijding en bevrijding.

bottom of page